Issue No. 2, Vol 105 (2018)

Studies

„Khere pre Slovensko – opre andre Anglija.“ Continuities and discontinuities in a transnational social field.
Abstract
Článek je založen na dlouhodobém terénním výzkumu v romské osadě na východním Slovensku a v anglickém městě, do kterého Romové z této osady migrovali. Text se snaží o narušení bipolárního vnímání migrace Romů do Anglie, zároveň chce poukázat na transnacionální provázanost romské komunity a replikaci vzorců meziskupinových hranic. V takovémto dynamickém pojetí migrace autoři zohledňují jiný fenomén, a to konverzi Romů k letničním církvím. To vede ke sledování paralel konverzních a migračních narativů, které jsou založeny na dichotomii „starého“ a „nového“, zahrnutí fenoménu náboženské konverze do analýzy migrace a současně zvýraznění transnacionálních sociálních sítí, nabývání sekundárních sociálních vazeb a posilování lokálních skupinových hranic.
"Home" as a place of temporary return. First trips of German displaced people to Czechoslovakia
Abstract
The study is focuses on the phenomenon of so-called home tourism of German-speaking people who have been forcibly displaced in 1945 from Czechoslovakia and now they live in different places of the Federal Republic of Germany. The first illegal border crossings occurred immediately after forced displacement. The first legal travel to Czechoslovakia can be seen from the second half of the 1950s as a response to releasing the Czechoslovak tourism policy, the issuing of visas to foreigners and improving the economic situation of displaced persons. This text focuses on the narrative reflection of these specific kind of trips, ie the stay in the "old home" by the actors of this type of tourism. Through biographical narrative interviews, the author looks for the importance attributed to these 'places of return' which have undergone a significant social and cultural transformation during the absence of displaced persons.
“Quid Pro Quo”: Czech Folklore Revival Movement in the Light of Totalitarian Cultural Policy
Abstract
Příspěvek se zabývá proměnou společnosti a kultury v totalitarismu na příkladu folklorního hnutí v českých zemích v letech 1948–1989. Text reflektuje výsledky výzkumu realizovaného metodou orální historie v kombinaci se studiem oficiálních i neoficiálních písemných a obrazových pramenů. Popisuje hlavní cíle komunistické kulturní politiky, sleduje důvody masového rozvoje folklorních souborů v 50. letech i postupné proměny filozofie jejich činnosti. Míra kooperace folklorních souborů s politickou mocí a jejich využívání pro propagaci komunistického režimu byla různorodá. Politicky angažovaná vystoupení i účast na akcích organizovaných totalitárním státním aparátem – to vše vedlo k tomu, že část české veřejnosti má k folklornímu hnutí jako celku negativní postoj. Přesto je dnes zřejmé, že motivace činnosti většiny členů folklorních souborů byla nepolitická a pro mnohé byl tento způsob trávení volného času únikem z reality do romanticky nahlíženého světa lidové kultury a jejího étosu.
The change of christening practice in the rural society in the 19. century
Abstract
The essay deals with the problem of baptismal practice in the rural society in the 19th century on the base of quantitative analysis. 7229 entries from parish register of births of the market town of Nový Rychnov and four surroundings villages from 1800–1899 were analyzed. The attention is paid to the interval between the birth and the christening of a child and to the popularity of names. During all the century, the children were baptized usually in one week after the birth, but the interval was slowly prolonging. The day of birth often influenced the name of the child, the custom to christen according to the calendar was still vital. The list of given names reflected persisting popularity of some baroque saints, but also growing trends and patriotic sentiment.
Vincenz Janke (1769–1838), malíř na pomezí „vysokého“ umění a zlidovělé produkce
Abstract
Podle obecně přijímané teze byl jedním z genetických východisek zlidovělé malby na skle malířský projev řemeslně vyučených malířů, kteří se primárně orientovali na měšťanské odběratelské zázemí. Příspěvek se věnuje tvorbě severočeského malíře Vincenze Jankeho (1769–1838), jenž byl naším nejvýznamnějším představitelem řemeslné malby na skle sklonku 18. a první třetiny 19. století. Vychází z rozboru více než 210 dochovaných exemplářů, které se dají připsat tomuto malíři a rodinné dílně, která působila v dnešním Novém Boru. Malířova produkce se vyznačuje nespornými výtvarnými a kresebnými kvalitami, které vycházejí ze slohového umění. Jsou v ní však patrné rovněž shodné rysy s hromadně vyráběným zbožím pro nejširší lidové vrstvy (např. tematický rejstřík, sériovost výroby, kontury prosazující se na úkor malby). Na základě výzkumu lze konstatovat, že tvorba autorů, jako byl Vincenz Janke, skutečně představuje pomyslnou spojnici mezi „vysokým“ a lidovým výtvarným projevem.

News

Broadside Ballads in the Historical Collections in Brno
Projekt Řeč materiálu
The Migration Conference, Athens, Harokopio University, 23.-26. august 2017
Abstract
Příspěvek je zprávou z konference s auto-referenčním názvem The Migration Conference. Ta se prezentuje jako největší odborná konference věnující se migraci.
Konference Výzkumy, dokumentace a prezentace venkovského stavitelství v Československu

Reviews

Vladimir Penčev. BULGARIAN SOCIETIES IN CENTRAL EUROPE. FORMATION, LIFE, IDENTITY