“Quid Pro Quo”: Czech Folklore Revival Movement in the Light of Totalitarian Cultural Policy

Date of Publication:

2018-06-25

Keywords:

Folklore revival movement; folk ensembles; totalitarianism; communist cultural policy; transformation of tradition; leisure; Czech Republic.

References:

Arendt, Hannah. 1996. Původ totalitarismu I–III. Praha. Oikoymenh.
Bonuš, František. 1951. Podstata a úkoly nové práce tanečních souborů. Lidová tvořivost 2 (1): 11–15.
Černý, Václav. 1992. Paměti III (1945–1972). Brno: Atlantis.
Čížková, Zdeňka. 1954. Tance sovětských národů. In: Kol. autorů: O lidovém tanečním umění. Sborník pro práci souborů lidových písní a tanců. Praha: Orbis: 219–228.
Dobeš, Jan. 2013. Stát a kultura za druhé republiky, protektorátu a v letech 1945–1948. In.: Klimeš, Ivan – Wiendl, Jan (eds.): Kultura a totalita. Národ. Praha: Univerzita Karlova: 180–204.
[Dymerová, Hana]. 1952. Pohovor s vedoucí souboru z Ostravice V. Šejvlovou. Radostná země 2: 59–60.
Franc, Martin – Knapík, Jiří. 2013. Volný čas v českých zemích 1957–1967. Praha: Academia.
Havlíček, Stanislav. 1951. Za novou lidovou píseň – píseň družstevnickou. In: Gorlová, Anežka: Nech sa dobré daří. Nové písně slovácké vesnice. Praha: Osvěta.
Hill, Juniper – Bithell, Caroline. 2014. An Introduction to Music Revival as Concept, Cultural process, and Medium of Change. In: Bithell, Caroline – Hill, Juniper (eds.): The Oxford Handbook of Music Revival. Oxford, New York: Oxford University Press: 3–42.
Kopecký, Václav. 1951. O lidové umělecké tvořivosti. Ze Soběslavského kulturně osvětového plánu. Lidová tvořivost 2 (1): 1.
Kosíková, Jiřina. 1998. Vladimír Úlehla a počátky Moravského tanečního a pěveckého sboru. Národopisné aktuality 8 (3): 173–181.
Krist, Jan – Pavlicová, Martina. 2015. Národní ústav lidové kultury a Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici. (K 60. výročí založení ústavu a 70. výročí konání festivalu). Národopisná revue 25 (4): 278–291.
Laudová, Hana. 1954. Význam lidové umělecké tvořivosti v boji za mír a úkoly souborů lidových písní a tanců v budování socialismu v naší vlasti. In: Kol. autorů: O lidovém tanečním umění. Sborník pro práci souborů lidových písní a tanců. Praha: Orbis: 9–25.
Jančář, Josef. 2015. Institucionalizace folklorismu v českých zemích. Národopisná revue 25 (4): 273–27.
Jančář, Josef – Pavlicová, Martina. 1990. Lidová hudba a tanec na jevišti. (Čtyřicet let Hradišťanu). Strážnice: Ústav lidového umění.
Jírový, Zdeněk. 2005. Osvětou k svobodě. Praha: NIPOS.
Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1997. Eds. Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. Strážnice: Ústav lidové kultury.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. 2008a. Folklorismus v historických souvislostech let 1945–1989 (na příkladu folklorního hnutí v České republice). Národopisná revue 18: 187–197.
Pavlicová, Martina – Uhlíková, Lucie. 2008b. Folklorní soubory jako výrazný činitel etnokulturních procesů: úcta k tradici i naplňování sociálních a osobních potřeb. In: Toncrová, M. (ed.): Vývojové proměny etnokulturní tradice. Brno: EÚ AV ČR: 25–36.
[Podešvová, Hana]. 1953. Krajské školení pro soubory lidových písní a tanců. Radostná země 3: 127–128.
Resoluce I. celostátní folkloristické konference v Liblicích. 1953. Československá ethnografie 1 (2–3): 9–100.
Spurný, Matěj. 2017. „Překvapivá nenápadnost nesvobody.“ Novinky.cz [online] [cit. 15. 3. 2018]. Dostupné z:
Stavělová, Daniela. 2017. Zítra se bude tančit všude, aneb jak jsme se protancovali ke svobodě. Dichotomie tzv. folklorního hnutí druhé poloviny 20. století. Český lid 104: 411–432.doi:http//dx.doi.org/10.21104/CL.2017.4.01
Šafařík, Antonín. 1951. Úkoly souborů lidové umělecké tvořivosti v r. 1951. Lidová tvořivost 2 (1): 1–
Škvorecký, Josef. 1987. Neroztavení. Západ. Časopis pro Čechy a Slováky 9 (2): 12–14.
Václavík, Antonín. 1991. Lidové umění v péči odborníků. Národopisná revue 1: 21–24.

Full Text