The change of christening practice in the rural society in the 19. century

Date of Publication:

2018-06-25

Abstract:

The essay deals with the problem of baptismal practice in the rural society in the 19th century on the base of quantitative analysis. 7229 entries from parish register of births of the market town of Nový Rychnov and four surroundings villages from 1800–1899 were analyzed. The attention is paid to the interval between the birth and the christening of a child and to the popularity of names. During all the century, the children were baptized usually in one week after the birth, but the interval was slowly prolonging. The day of birth often influenced the name of the child, the custom to christen according to the calendar was still vital. The list of given names reflected persisting popularity of some baroque saints, but also growing trends and patriotic sentiment.

Keywords:

baptism;19th century;godparenthood;naming practice;rural family;secularization

References:

Literatura
Alfani, Guido – Castagnetti, Philippe – Gourdon, Vincent (edd.). 2009. Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe–XXe siécles). Saint Étienne: Publications de l'université de Saint-Étienne.
Alfani, Guido – Goudon, Vincent – Robin, Isabelle (edd.). 2015. Le parrainage en Europe et en Amérique. Pratiques de longue durée XVIe–XXIe siècles. Bruxelles: Peter Lang.
Alfani, Guido – Gourdon, Vincent – Vitali, Agnese. 2011. Social Customs and Demographic Change: The case of godparenthood in Catholic Europe. Milan: Dondena Working Papers.
Alfani, Guido – Gourdon, Vincent (edd.). Spiritual Kinship in Europe, 1500–1900. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Alfani, Quido – Gourdon, Vincent. 2009. Fêtes du baptême et publicité des réseaux sociaux en Europe Occidantale. Grandes tendances de la fin du Moyen Âge au XXe siécle. Annales de démographie historique 117: 153–189.
Arrizabalaga, Marie-Pierre. 2016. Le choix des prénoms des français en Californie intérieure (1880–1940): Étude d’un processus d’acculturation dans une approche genrée: Annales de démographie historique 131 : 97–130.
Bělík, Václav. 1946. Úvod a úvodky na Českomoravské vysočině. In: Sborník Vysočina. František Zvěřina (ed.) Praha: Vysočina 70–73.
Boulton, Jeremy. 1989. Economy of time? Wedding days and working week in the past? Local population studies 43: 28–46.
Cílek, Václav – Svoboda, Jiří – Vašků, Zdeněk. 2003. Velká kniha o klimatu zemí Koruny české. Praha, Regia.
Coulmont, Baptiste. 2016. Des prénoms qui ont du chien: le partage des prénoms entre hommes et chiens: Annales de démographie historique 131: 151–170.
Dalla-Zuanna, Gianpeiro – Minello, Alessandra – Piccione, Leonardo. 2017. Sweet child of mine. Child mortality in Veneto at the dawn of the demographic transition. Padova: CLEUP.
Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila. 1987a. Úmrtnost kojenců a mladších dětí v českých zemích na sklonku feudalismu. Historická demografie 11: 141–158.
Dokoupil, Lumír – Nesládková, Ludmila. 1987b. Charakteristické rysy vývoje úmrtnosti obyvatelstva českých zemí v 19. století. Historická demografie 12: 193–206.
Ducreux, Marie-Elizabeth. 2006. Několik úvah o barokní zbožnosti a o rekatolizaci Čech. Folia historica Bohemica 22: 143–177.
Dupâquier, Jacques. 1981. Naming–practices, Godparenthood, and Kinship in the Vexin, 1540–1900. Journal of Family History 6: 135–155.
Ericsson, Tom. 2000. Godparents, Witnesses, and Social Class in midnineteenth Century Sweden. The history of the Family 5: 273–286.
Fertig, Christine. 2009. Rural Society and Social Networks in Nineteenth–century Westphalia: The Role of Godparenting in Social Mobility. Journal of Interdisciplinary History 39: 497–522.
Gélis, Jacques. 1984. L´arbre et le fruit. La naissance dans l'Occident moderne, XVIe–XIXe siècle. Paris: Fayard.
Gennep, Arnold van. (1998) Le Folklore français. Du berceau á la tombe. Cycles de Carnaval-Carême et de Pâques, Paris: Bouquins.
Gourdon, Vincent. 2006. Les pratiques du baptême à Paris et à Rome au XIXe siècle. Popolazione e Storia 2: 19–60.
Grulich, Josef. 2000. „Slavnostní okamžiky“ – svatební a křestní obřad v období raného novověku. (Závěry tridentského koncilu a pražské synody ve světle jihočeských matričních zápisů z 2. poloviny 17. století. Historická demografie 24: 49–82.
Hofmann, Gustav. 1968. Vývoj křestních jmen na Ptenínsku v letech 1651–1921. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 9: 337–350.
Horská, Pavla. 1972. Historický vývoj plodnosti v českých zemích. Stav a možnosti výzkumu. Historická demografie 6: 3–39.
Jílek, František. 1961. Jihočeský člověk a jeho řeč. České Budějovice: Krajské nakladatelství České Budějovice.
Knappová, Miloslava. 1978. Jak se bude jmenovat? Praha: Academia.
Kovářová, Marie. 1972. Z lidových zvyků Podblanicka. Narození dítěte – v šestinedělí – křest a úvod. Sborník vlastivědných prací z Podblanicka 13: 192–217;
Maur, Eduard. 2008. Přehled vývoje české historické demografie. Demografie 2008 (4): 268–275.
McLeod, Hugh. 2000. Sekularizace v západní Evropě (1848–1914). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
McLeod, Hugh. 2007. Náboženství a lidé západní Evropy (1789–1989). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Melkesová, Miroslava. 2003. Adhiberi solent, qui compatres vocantur. Kmotrovství ve venkovském prostředí raného novověku na základě výzkumu chýnovské matriky. Historická demografie 27: 63–120.
Mužík, Petr. 1979. Vývoj křestních jmen v Domažlicích v letech 1631–1830. Zpravodaj místopisné komise ČSAV 20: 530–553.
Navrátilová, Alexandra. 1984. K analýze tendencí vývoje rodinných obřadů na současné vesnici. Obřady spojené s narozením. Český lid 71: 29–36.
Navrátilová, Alexandra. 2004. Narození a smrt v české lidové kultuře. Praha: Vyšehrad.
Nekvapil, Ladislav. 2011. Kmotrovské vazby ve farnosti Hlinsko v letech 1645–1650 z hlediska sociálně-náboženského (sonda). Historická demografie 35: 33–44.
Nešpor, Zdeněk R. 2006. Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international.
Pauly, Jan. Právní rádce pro duchovní správu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Systematický soubor církevních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem a příslušných formulářů s praktickým návodem pro duchovní správu, Praha 1902, s. 11.
Quemener, Pierre-Yves. 2017. Parrainage et nomination en Bretagne aux XVe et XVIe siècles. Annales de demographie historique 133 (1): 145–179.
Skořepová, Markéta. 2016a. Kmotrovství jako badatelský problém. K sociálním dějinám raného novověku a 19. století. Český časopis historický 114 (1): 58–82.
Skořepová, Markéta. 2016b. Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti. Panství Nový Rychnov, 1785–1855. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
Skořepová, Markéta. 2016c. Poručníci, kmotři a zástupci osiřelých dětí ve venkovské společnosti první poloviny 19. století. Opera Historica 17: 69–84.
Skořepová, Markéta. 2018. Křty a kmotrovství ve farnosti Nový Rychnov v 19. století. Historická demografie, v tisku.
Stoklasová, Hana. 2017. Katolické přechodové rituály v „dlouhém“ 19. století. Pardubice: Univerzita Pardubice.
Violić-Koprivec, Ariana – Vekarić, Nenad. 2017. Baptism and marriage witnesses of the Cathilics of Dubrovnik (1870–1871). Dubrovnik Annals 21: 97–137.
Vovelle, Michel. 1973. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. Paris: Plon.Prameny:
SOA Třeboň, SMJK, FÚ Nový Rychnov: Státní oblastní archiv Třeboň, Sbírka matrik Jihočeského kraje, Farní úřad nový Rychnov kniha č. 1 [matrika NOZ Nový Rychnov 1785–1815]; kniha č. 3 [NOZ Dolní Hutě 1785–1815]; kniha č. 4 [NOZ Hojkov 1785–1815]; kniha č. 5 [NOZ Chaloupky 1785–1815]; kniha č. 8 [NOZ Milíčov 1785–1815]; kniha č. 13 [N farnost Nový Rychnov 1815–1848]; kniha č. 14 [N farnost Nový Rychnov 1848–1863]; kniha č. 15 [N farnost Nový Rychnov 1864–1877]; kniha č. 16 [N farnost Nový Rychnov 1878–1888]; kniha č. 17 [N farnost Nový Rychnov 1888–1899]; kniha č. 18 [N farnost Nový Rychnov 1899–1912].

Národní archiv Praha, Stabilní katastr-duplikát, inv. č. 8661, kar. 3861.

SCHALLER, Jaroslav. 1790. Topographie des Königreichs Böhmen XIV. Taborer Kreis. SOMMER, Johann Gottfried. 1842. Das Königreich Böhmen. Taborer Kreis: 155–160.
HILLE, Jan Pavel. 1895. Farní osada Novo–rychnovská v Táborsku. Náčrtek historicko-místopisný. Praha.

Historický lexikon obcí České Republiky 1869–2005 I. 2006. Praha: Český statistický úřad.
www.dondena.unibocconi.it/patrinus

Full Text