FRANK WOLLMAN’S CONNECTION TO THE STRUCTURAL THEORY AND FIELD RESEARCH ON LITERARY FOLKLORE (A CONTRIBUTION RELATED TO THE FIND OF WOLLMAN’S MORAVIAN COLLECTION)

Date of Publication:

2017-12-15

Abstract:

The first part of the paper describes Frank Wollman’s (1888–1969) theoretical opinions on the genesis, nature and function of folklore formulated by the Czech comparatist and Slavonic scholar in his hitherto unpublished university textbook Uvedení do methodologie literárněvědné a do theorie literatury (přelom 40.–50. let 20. stol.) [An introduction to the methodology of literary theory and to the theory of literature (at the turn of 1950s)]. Generally, Wollman conceived the textual ingredient of folklore as a reproductive art attached through its formative capacity to the entire verbal art. His structuralist starting points were reflected here primarily in the conviction that what matters in an analysis of a folkloric text is not its originality, but the act of reception and an individual existence, i.e. communicatively semiotic being. The second part of the paper examines “Wollman’s Moravian collections”, deemed lost by the pundit community. In contrast to the extensive collection of Slovak folk prose, completed by Wollman and his Bratislava-based students between 1928–1947 and not published, except in selections, until the turn of millenium (Slovenské ľudové rozprávky I–III, 1993–2004) [Slovak folk stories], the field researches in the whole territory of Moravia were conducted under Wollman’s guidance by his students at Brno University. Regardless of these collections being carried on between 1929–1933, with only a limited circle of narrators and recorders, their genre and thematic variety manifest a specific type of folk verbal art interconnecting West Slavonic and East Slavonic cultural areas within the Central European context. The find of Moravian collections in Wollman’s private inheritance and their expected publication can thus be seen as a seminal contribution to the history of both Czech and modern European folklore studies.

Keywords:

Frank Wollman, Moravian collection of folk verbal art; Czech and Slovak folklore studies; the structural theory of folklore

References:

Beneš, Bohuslav. 1958. Folklorista Frank Wollman. Český lid 45: 3: 142–143.
Beneš, Bohuslav. 1996. Folklorista Frank Wollman. In: K dejinám slovesnej folkloristiky. Ed. M. Leščák. Bratislava: Nadácia Prebudená pieseň: 90–96.
Beneš, Bohuslav. 1989. Úvod do folkloristiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
Blümlová, Dagmar. 2010. Evropan Václav Tille. České Budějovice: Společnost pro kulturní dějiny, o. s.
Černý, Jan. 1969. Frank Wollman (5. 5. 1888 – 9. 5. 1969). Český lid 56: 6: 348–349 (podeps. -ný).
Gašparíková, Viera. 2004. Doslov. In: Slovenské ľudové rozprávky III. Ed. V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 861–866.
Gašparíková, Viera. 1986. Slovenská ľudová próza a jej súčasné vývinové tendencie. Bratislava: SAV.
Gašparíková, Viera. 2004. Slovenská rozprávka v ľudovom podaní. In: Slovenské ľudové rozprávky 3. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Ed. V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 592–675.
Gašparíková, Viera. 1988. Wollmanovská zberateľská akcia v rokoch 1928–1944. Slavia 57: 4: 354–364.
Hlôšková, Hana. 2004. Pôsobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky. In: Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Eds. I. Pospíšil – M. Zelenka. Brno: Ústav slavistiky FF MU: 27–39.
Hlôšková, Hana. 2005. Wollmanovská zberateľská akcia a jej význam pre fokloristiku na Slovensku. In: Studia Academica Slovaca 34. Bratislava: STIMUL: 357–365.
Kolečányi-Kosová, Mária. 1958. K problému rozprávaní zo života ako folklórneho druhu. In: Franku Wollmanovi k sedmdesátinám. Praha: SPN: 530–541.
Kšicová, Danuše. 2006. Setkávání. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV – Slavistická společnost Franka Wollmana: 37–54.
Polívka, Jiří. 1925–1926. Diskuse o Kubínových pohádkách. Slavia 4: 4: 567–572.
Polívka, Jiří. 1916. Povídky lidu opavského a hanáckého. In: Rozpravy České akademie III 43: 103–158.
Polívka, Jiří. 1928. Poznámky o stylistice ruských pohádek. In: Naučnyje trudy I. Vědecké práce Ruské lidové university v Praze. Praha: Ruská lidová universita v Praze: 94– 101.
Polívka, Jiří. 1926–1927. Úvodní a závěrečné formule slovanských pohádek. Národopisný věstník českoslovanský 19: 1–16, 75–88, 145–160, 209–224; 20: 1–16, 85–100, 181– 200.
Pospíšilová, Jana. 2001. Antonín Satke jubilující (nar. 12. 11. 1920 v Komárově u Opavy). Národopisná revue 11: 1: 52.
Pospíšilová, Jana – Zobačová, Andrea. 2005. Antonín Satke. (Bibliografická příloha národopisné revue č. 19). Strážnice: Národní ústav lidové kultury.
Satke, Antonín. 2006. Nešťastné ukončení wollmanovských moravských sběrů. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a foklóru II. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV – Slavistická společnost Franka Wollmana: 129–130.
Satke, Antonín. 1995. Slovenské ľudové rozprávky. Slavia 64: 1–2: 157–160.
Satke, Antonín. 1973. Vypravěč – humorista a satirik – nejčastější typy v současném prozaickém folklóru. Národopisné aktuality (Strážnice) 10: 105–108.
Satke, Antonín (ed.). 1984. Pohádky, povídky a humorky ze Slezska. Ostrava: Profil.
Sirovátka, Oldřich. 1959. O moravských pohádkách. In: Pohádky z Moravy. Ed. O. Sirovátka. Praha: SNKLHU: 5–19.
Stanovský, Vladislav. 1953. Poslední kapitola na závěr. In: N. Kolpakovová: Kniha o ruském folkloru. Praha: Svět sovětů: 203–212.
Táborský, František. 1928. Rusava. Olomouc: R. Promberger.
Tille, Václav. 1901–1902. Povídky, jež sebral na Moravském Valašsku. Národopisný sborník českoslovanský 7: 45–133; 8: 35–108.
Tille, Václav. 1929–1937. Soupis českých pohádek I, II/1 a II/2. Praha: ČAVU.
Vahala, František (zapsal). 1951. Tři lidové povídky z Ostravice. Radostná země 1: 164–166.
Vahala, František (zapsal). 1957. Dvě pohádky z Ostravice. Radostná země 7: 6–11.
Vrabcová, Eva – Stanovský, Vladislav. 1954. O ruské a sovětské lidové slovesnosti. Přel. J. Vladislav. Praha: Orbis.
Vrhel, František. 2007. Etnologie a pražský strukturalismus: Petr G. Bogatyrev. Český lid 94: 4: 341.
Wollman, Frank. 1933–1934. Jiří Polívka. 6. 3. 1858 – 21. 3. 1933. Slavia 12: 3–4: 586–593.
Wollman, Frank. 1956. Lidová slovesnost v jazykově literárním obrození Slovanů. Slavia 25: 4: 555–584.
Wollman, Frank. 1912–1913. Pověst o bílé paní v literatuře a tradicích českého lidu. Národopisný věstník českoslovanský 7: 145–180, 193–210; 8: 182–185.
Wollman, Frank. 1929. Problémy srovnávacího studia literatur slovanských a lidového podání slovanského, jeho cíle a metody. In: I. sjezd slovanských filologů v Praze 1929. These a poznámky k diskusi. Sekce č. 1. Praha.
Wollman, Frank. 1993. Slovo na cestu. In: Slovenské ľudové rozprávky I. Výber zápisov z rokov 1928–1947. Ed. B. Filová – V. Gašparíková. Bratislava: Veda: 602–612. [Publikovaný rukopis F. Wollmana z roku 1959.]
Wollman, Frank. 1920–1922. Vampyrické pověsti v oblasti středoevropské. Národopisný věstník českoslovanský 14: 1: 1–16, 2: 1–57; 15: 1: 1–58; 16: 1: 80–96, 2: 133–149.
Wollman, Frank. 1935. Zpráva o užití stipendia poskytnutého členům seminářů prof. Fr. Wollmana v Brně a v Bratislavě na sbírání lidových tradic. In: Ročenka Slovanského ústavu. Sv. 5–7. Za tříletí 1932–1934. Praha: Orbis: 159–160.
Wollman, Slavomír. 1995. In margine sbírky slovenských prozaických tradic. Slavia 64: 3: 327–328.
Zelenková, Anna. 2006. Osobnosť a dielo Franka Wollmana. Bibliografia. In: Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru I. Eds. H. Hlôšková – A. Zelenková. Bratislava – Brno: Ústav etnológie SAV – Slavistická společnost Franka Wollmana: 19–76.
Zelenková, Anna. 2011. Frank Wollman a výskumy ústnej slovesnosti (inšpiratívny text z minulosti). Slovenský národopis 59: 2: 176–183.

Full Text